Stedsutvikling på Sande - Hvordan 'reise kjerringa'?

Resultata har vore svært positive. Kommunen og lokalsamfunnet har gitt tilbakemeldingar om ny giv og vekst blant befolkninga. Dei har teke eigarskap og ansvar for innhaldet og prosessane og fått ny innsikt om sitt eige nærmiljø med ny læring på begge hold om korleis bidra og samarbeide i den vidare samfunnsut viklinga . Arbeidet har ført til nye prosjekt og utviklingstiltak blomstrar opp. Arbeidet med Glad i Gaular har vist at systematiske prosesser over tid er nødvendig for å få til et langsiktig og målretta utviklingsarbeid i en kommune.
— Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff

Oppdraget
Glad i Gaular var et pilotprosjekt og en 'redningsaksjon' for Sande sentrum, og et samarbeid mellom Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane og Gaular kommune i perioden 2012 - 13. Gaular kommune er kanskje mest kjent for Gaularfjellet nasjonale turistveg og Gaularvassdraget (Norges 4. rikeste lakseelv). Sande er administrasjonssenteret og knutepunktet i kommunen.

Bakgrunnen for prosjektet var at Sande møtte en rekke alvorlige utfordringer som satte ’kniven på strupen’ for bygdas videre utvikling. Bygdas eneste nærbutikk gikk konkurs, bensinstasjonen brant ned, og Vegvesenet bestemte å legge gjennomfartsåren E39 utenom bygda. Med andre ord forsvant de viktigste funksjonene for aktivitet og næring.  

Fylkesdirektøren initierte prosessen med mål om å vise hvordan vi skaper innovasjon og utvikling i samfunnet gjennom strategiske og inkluderende prosesser på tvers av sektorer, fag og samfunnslag. 

Jeg ble engasjert til å utforme og lede dette arbeidet gjennom mitt foretak Oneflow AS. Jeg brukte min egen Oneflow prosessmodell® som metode. Med varierte og tilpassede verktøy går den dypere, bredere og lengre en tradisjonelle medvirkningsopplegg. Den har en bærekraftig og innovativ tilnærming til samfunnsutvikling, den trekker fram samfunnets unike karakter, ressurser og utviklingspotensial, og synliggjør koblinger og muligheter mellom samfunnsaktørene på tvers av sektorer og fag. 

Mine oppgaver:

  • Prosessledelse, veiledning og rådgivning.
  • Kunnskapsinnhenting om nærings- og samfunnsliv, miljø, strategier og utviklingstrekk.
  • Involvering av interessenter fra alle deler lokalsamfunnet + regionale aktører fra privat og offentlig sektor.
  • Utforming og fasilitering av 6 workshops á 2 dager gjennom hele 2012 med de involverte (ca 30-40 deltagere per verksted).
  • Dokumentasjon og rapportering fra prosess og verksteder. 
  • Innholdet fra verkstedene ble integrert inn i et utviklingsorientert mål - og framtidsbilde som viser viktige framtidige utfordringer og behov + innovative ideer og tiltak for å møte disse behovene.
  • Implementering av innholdet fra verkstedene inn i kommuneplanens nærings-, samfunns- og arealdel, fylkeskommunens regionale planer + mindre lokale tiltak og strategier.
  • Administrasjonen med kommunalsjef og prosjektleder fikk bred og nær veiledning gjennom heile prosessen, der læring og kompetanseheving var en sentral oppgave i arbeidet. 
  • Fase 2 av prosjektet ble gjennomført i 2013 der jeg jobbet konkret med kommunen om stedsutvikling, arealplaner, strategier og prosesser for realisering av sitt framtidsbilde.