By- og samfunnsutvikling i Fredrikstad Kommune

Haakon Walnum har en praktisk innfallsvinkel til problemløsningene og utmerker seg med sin brede kompetanse og meget gode kunnskaper i gjennomføring av prosessene. Haakon har god kunnskap om kommunale planprosesser og prosessmetoder, og er positiv og kreativ som person. Haakons arbeid med Lokalsamfunnsmodellen har resultert i et stort engasjement som fører frem til politisk behandling av saken i januar 2012.
— Fredrikstad kommune v/ Terje Heen, Fagleder for lokalsamfunn - Dagny Arnestad, prosjektleder MSM - Camilla Sørensen Eidsvold, demokratiutvikler.

Oppdraget
Oppdrag for Fredrikstad Kommune og Møteplass Medborgere (MSM) med å videreutvikle Lokalsamfunnsmodellen (LSM). Kommunen er delt inn i 21 lokalsamfunn med egne utvalg som inkluderer innbyggerne i lokal samfunnsutvikling. LSM ivaretar initiativ og formidling mellom lokalsamfunnene og ledelsen i kommunen, og med inkluderende prosesser kan innbyggerne delta med drøfting, intiativ, tiltak i framtidig utforming av lokalsamfunnet. Arbeidet ble gjennomført i 2010-11.

Mine oppgaver
Jeg gjennomførte 2 medvirkningsprosesser med et bredt utvalg av representanter + jevnlige arbeidsmøter med faggruppen for veiledning og utvikling. Deltakere i prosessen: representanter fra Lokalsamfunnsutvalgene, kommunalsjefer fra Fredrikstad kommune, politikere fra Formannskapet, faggruppe lokalsamfunn, prosjekt- og styringsgruppen i MSM.

Resultat
Jeg lagde en rapport med innspill til en helhetlig anbefaling for videreutvikling av LSM. Denne ble basert på resultater fra verkstedene og møtene, pluss egne undersøkelser, faglige analyser og vurderinger. Anbefalingen synliggjør et verdifullt potensial og LSM som en innovativ modell for Fredrikstads samfunnsutvikling:

 • LSM’s styrker og suksesser
 • Rolle og oppgave i samfunnet
 • Organisering og struktur
 • Forankring og samarbeidspartnere
 • Bruk av ressurser og kompetanse
 • Læring og kompetansebygging intern og eksternt
 • Finansiering, gjennomføring av tiltak og prosesser
 • Inspirasjon og engasjement
 • Samhandling på tvers av fag og sektorer
 • Sosialt entrepenørskap
 • Formidling og kommunikasjon.