KVU Kristiansandsregionen

Oppdrag for Statens Vegvesen Region Sør som prosessleder i arbeid med Konseptvalgutredning for Kristiansandsregionen i perioden desember 2009 til januar 2011.

Konseptvalgutredningen lager konsepter og prinsipielle løsninger for utviklingen av fremtidig transportsystem og arealbruk i Kristiansand by og Agderregionen. Arbeidet endte i en rapport til Samferdselsdepartementet med anbefaling av konsept for videre kvalitetssikring (KRS1) og integrering i Nasjonal Transportplan 2012.

Mine oppgaver:

  • Kvalitetssikre SVV’s tilnærming til utviklings- og medvirkningsprosesser. 
  • Planlegge og lede verksteder og arbeidsmøter med representanter fra offentlig og private sektor, ulike fagmiljøer, politikere, interesseorganisasjoner og sivilbefolkning.
  • Veildening og rådgivning i prosjekt- og prosessledelse for prosjektgruppen i SVV.

Om prosessen:
Kristiansandsregionen er kompleks og perspektivene er langsiktige (30 – 50 år). Arbeidet bød på krevende utfordringer med hensyn til vurderinger, beregninger og kvalitative analyser. Undertegnede og Statens vegvesen har utfordret deltakerne i prosessene med et ambisiøst, helhetlig og bærekraftig fokus. Vi har drøftet transportsystem og samferdsel i sammenheng med fremtidige investeringsbehov, jordvernhensyn, arealplanlegging, bosettingsmønster, næringsutvikling, kjøpesenterutvikling og miljøutfordringer.

Prosessen var grundig, solid og utfordrende med et sett av motstridende interesser. Samtidig var den svært positiv og den har skapt gode løsninger og konsepter, med læringshistorier som har generert verdifull kunnskap hos involverte parter. Henviser til rapporter fra prosessen nederst på siden.

Jeg hadde et tett samarbeid med prosjektledelsen i Statens Vegvesen med veiledning i plan og utviklingsprosesser. Jeg gjennomførte også evalueringsprosesser i prosjektgruppen med fokus på læringshistorier, ressurser, kompetanse, forbedringsområder og tiltak til nye løsninger. Med dette genererte vi handlingsplaner for samordning av utfordringer, suksesskriterier, resultatmål, effektmål, oppgaver, fremdrift og milepæler.

Gunnar Ridderstrøm var prosjektleder for KVU Kristiansandsregionen i Statens Vegvesen Region Sør.

Se hele rapporten her.